Loading

Usluge

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe

 • Članarina važi godinu dana od dana upisa
 • Mogu se pozajmiti najviše tri knjige istovremeno
 • Rok za zadržavanje knjiga je najviše tri nedelje
 • Rok se može produžiti za još tri nedelje
 • Ako korisnik izgubi člansku kartu, biće mu izdata nova, za koju plaća nadoknadu u iznosu od 10% punog iznosa godišnje članarine
 • Ako korisnik odbije da vrati knjigu ili odbije da plati kaznu, uskraćuje mu se članstvo u Biblioteci na rok od 1 godine i pokreće se odgovarajući postupak pred nadležnim sudom
 • Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik je dužan da zameni istom knjigom, zameni drugom knjigom u dogovoru sa bibliotekarom ili plati nadoknadu u bruto iznosu tržišne vrednosti knjige.

Radno vreme Biblioteke je svakog radnog dana od 07-20 časova, a subotom od 08-14 časova.

Knjige se izdaju od 07:30 do 19:30, subotom od 08:30 do 13:30 minuta.


Cenovnik usluga

ČLANARINA
Individualna članarina – za odrasle korisnike 1000,00 dinara
Individualna članarina – za decu do 14 godina 600,00 dinara
Individualna članarina – za korisnike ogranaka Biblioteke 500,00 dinara
Kolektivna članarina – (grupe od najmanje 10 odraslih upisanih preko preduzeća) 50% godišnje članarine
Porodična članarina – za odrasle i decu iznad 14 godina 500,00 dinara
Porodična članarina – za korisnike ogranaka Biblioteke 250,00 dinara
Članarina za srednjoškolce i studente 800,00 dinara
Mesečna članarina 150,00 dinara
Pravo na besplatno učlanjenje imaju: (uz validan dokument koji potvrđuje neki od navedenih statusa)

 • deca predškolskog uzrasta
 • učenici prvog razreda osnovne škole
 • dobrovoljni davaoci krvi (koji su krv dali u tekućoj ili prethodnoj godini)
 • donori organa
 • lica starija od 65 godina
 • nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 • lica sa invaliditetom
 • trudnice i porodilje
 • korisnici usluga socijalne i porodično pravne zaštite CSR Inđija
Izdavanje duplikata članske karte 10% godišnje članarine
Kazna za prekoračenje roka po knjizi dnevno 10,00 dinara
Troškovi opomena 10% godišnje članarine
Ostale usluge za članove / za korisnike
koji nisu članovi Biblioteke
Korišćenje računara (do 1 sat dnevno) besplatno / 60,00 dinara po satu
Međubibliotečka pozajmica 100,00 dinara + PTT troškovi
Usluge fotokopiranja (maksimalno 40 stranica)
format A4 jednostrano (po kopiji)
5,00 dinara / 10,00 dinara
Usluge skeniranja, štampanja, narezivanja na CD/DVD i dr.
 • skeniranje do formata A4 (po stranici)
20,00 dinara / 30,00 dinara
 • skeniranje sa obradom do formata A4 (po stranici)
30,00 dinara / 50,00 dinara
 • štampanje materijala bez slika
10,00 dinara / 20,00 dinara
 • štampanje materijala sa slikama (crno-bela štampa)
20,00 dinara / 30,00 dinara
 • štampanje materijala u boji
70,00 dinara / 100,00 dinara
 • očitavanje elektronske lične karte
20,00 dinara / 25,00 dinara
 • narezivanje na CD/DVD
50,00 dinara / 50,00 dinara
 • unos teksta po jednoj strani formata A4
100,00 dinara / 150,00 dinara