Loading

Услуге

Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе

 • Чланарина важи годину дана од дана уписа
 • Могу се позајмити највише три књиге истовремено
 • Рок за задржавање књига је највише три недеље
 • Рок се може продужити за још три недеље
 • Ако корисник изгуби чланску карту, биће му издата нова, за коју плаћа надокнаду у износу од 10% пуног износа годишње чланарине
 • Ако корисник одбије да врати књигу или одбије да плати казну, ускраћује му се чланство у Библиотеци на рок од 1 године и покреће се одговарајући поступак пред надлежним судом
 • Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени истом књигом, замени другом књигом у договору са библиотекаром или плати надокнаду у бруто износу тржишне вредности књиге.

Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 7 до 20 часова, а суботом oд 7 до 13 часова.

За рад са корисницима Библиотека је отворена радним данима од 7.30 до 19.30, а суботом од 7.30 до 13.30 часова.


Ценовник услуга

ЧЛАНАРИНА
Индивидуална чланарина – за одрасле кориснике 1000,00 динара
Индивидуална чланарина – за децу до 14 година 600,00 динара
Индивидуална чланарина – за кориснике огранака Библиотеке 500,00 динара
Колективна чланарина – (групе од најмање 10 одраслих уписаних преко предузећа) 50% годишње чланарине
Породична чланарина – за одрасле и децу изнад 14 година 500,00 динара
Породична чланарина – за кориснике огранака Библиотеке 250,00 динара
Чланарина за средњошколце и студенте 800,00 динара
Месечна чланарина 150,00 динара
Право на бесплатно учлањење имају: (уз валидан документ који потврђује неки од наведених статуса)

 • деца предшколског узраста
 • ученици првог разреда основне школе
 • добровољни даваоци крви (који су крв дали у текућој или претходној години)
 • донори органа
 • лица старија од 65 година
 • незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање
 • лица са инвалидитетом
 • труднице и породиље
 • корисници услуга социјалне и породично правне заштите ЦСР Инђија
Издавање дупликата чланске карте 10% годишње чланарине
Казна за прекорачење рока по књизи дневно 10,00 динара
Трошкови опомена 10% годишње чланарине
Остале услуге за чланове / за кориснике
који нису чланови Библиотеке
Коришћење рачунара (до 1 сат дневно) бесплатно / 60,00 динара по сату
Међубиблиотечка позајмица 100,00 динара + ПТТ трошкови
Услуге фотокопирања (максимално 40 страница)
формат А4 једнострано (по копији)
5,00 динара / 10,00 динара
Услуге скенирања, штампања, нарезивања на CD/DVD и др.
 • скенирање до формата А4 (по страници)
20,00 динара / 30,00 динара
 • скенирање са обрадом до формата А4 (по страници)
30,00 динара / 50,00 динара
 • штампање материјала без слика
10,00 динара / 20,00 динара
 • штампање материјала са сликама (црно-бела штампа)
20,00 динара / 30,00 динара
 • штампање материјала у боји
70,00 динара / 100,00 динара
 • очитавање електронске личне карте
20,00 динара / 25,00 динара
 • нарезивање на CD/DVD
50,00 динара / 50,00 динара
 • унос текста по једној страни формата А4
100,00 динара / 150,00 динара