Услуге


             Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе


●   Чланарина важи годину дана од дана уписа

●   Могу се позајмити највише три књиге истовремено

●   Рок за задржавање књига је највише три недеље

●   Рок се може продужити за још три недеље

●   Ако корисник изгуби чланску карту, биће му издата нова, за коју плаћа надокнаду у износу од 10% пуног износа годишње чланарине

●   Ако корисник одбије да врати књигу или одбије да плати казну, ускраћује му се чланство у Библиотеци на рок од 1 године и покреће се одговарајући поступак пред надлежним судом

●   Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени истом књигом, замени другом књигом у договору са библиотекаром или плати надокнаду у бруто износу тржишне вредности књиге.


       Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 07-20 часова,
                                       а суботом oд 08-14 часова.

  Књиге се издају од 07:30 до 19:30, суботом од 08:30 до 13:30 минута.Ценовник услуга

ЧЛАНАРИНА

 Индивидуална чланарина - за одрасле кориснике 1000,00 динара
 Индивидуална чланарина - за децу до 14 година 600,00 динара
 Индивидуална чланарина - за кориснике огранака Библиотеке 500,00 динара
 Колективна чланарина - (групе од најмање 10 одраслих уписаних преко предузећа) 50% годишње чланарине
 Породична чланарина - за одрасле и децу изнад 14 година 500,00 динара
 Породична чланарина - за кориснике огранака Библиотеке 250,00 динара
 Чланарина за средњошколце и студенте 800,00 динара
 Месечна чланарина 150,00 динара
 Право на бесплатно учлањење имају:
 (уз валидан документ који потврђује неки од наведених статуса)
 
 - деца предшколског узраста
- ученици првог разреда основне школе
- добровољни даваоци крви (који су крв дали у текућој или претходној години)
- донори органа
- лица старија од 65 година
- незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање
- лица са инвалидитетом
- труднице и породиље
- корисници услуга социјалне и породично правне заштите ЦСР Инђија
 
 Издавање дупликата чланске карте 10% годишње чланарине
 Казна за прекорачење рока по књизи дневно 10,00 динара
 Трошкови опомена 10% годишње чланарине
 

Остале услуге

Коришћење рачунара (до 2 сата дневно) 
     - за чланове Библиотеке   бесплатно
     - за кориснике који нису чланови Библиотеке    60,00 динара по сату
Међубиблиотечка позајмица   100,00 динара + ПТТ   трошкови  
Услуге фотокопирања (максимално 40 страница) 

     - за чланове Библиотеке
        формат А4 једнострано (по копији)               

   
    5,00 динара

     - за кориснике који нису чланови Библиотеке
        формат А4 једнострано (по копији)                       


   10,00 динара
Услуге скенирања, штампања, нарезивања на CD/DVD и др. 
     - за чланове Библиотеке 
 скенирање до формата А4 (по страници)                  20,00 динара
 скенирање са обрадом до формата А4 (по страници)    30,00 динара
 штампање материјала без слика   10,00 динара
 штампање материјала са сликама (црно-бела штампа)    20,00 динара
 штампање материјала у боји    70,00 динара
 очитавање електронске личне карте    20,00 динара
 нарезивање на CD/DVD    50,00 динара
 унос текста по једној страни формата А4  100,00 динара
     - за кориснике који нису чланови Библиотеке 
 скенирање до формата А4 (по страници)   30,00 динара
 скенирање са обрадом до формата А4 (по страници)    50,00 динара
 штампање материјала без слика    20,00 динара
 штампање материјала са сликама (црно-бела штампа)    30,00 динара
 штампање материјала у боји  100,00 динара
 очитавање електронске личне карте    25,00 динара
 нарезивање на CD/DVD    50,00 динара
 унос текста по једној страни формата А4  150,00 динара